Фирма РАЙ-СЕРВИЗ ООД е българо-германско дружество с ограничена отговорност със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Беловодски път 36.

Дружеството е вписано в регистъра за търговски дружества под №9746,том 141 по ф.д.№14930/1993г.

Дружеството е с капитал 5 000 лв. Съдружници са Кирил Лазаров Кръстев и “RAY Oel-Gasbrenner”GmbH, Германия, представлявано от Гюнтер Лудвиг. www.ray-international.de

Дружеството се управлява и представлява от Кирил Лазаров Кръстев. С Решение № 7 от 27.02.2006г. се преименува РАЙ ИНЖЕНЕРИНГ И СЕРВИЗ ООД.

Фирмата разполага с необходимата материално-техническа база, която включва складово стопанство, осигуряващо съхраняване на материалите, възлите и елементите, както и работни помещения с машини и приспособления за съответната дейност на адрес гр. София, ул. Бесарабия № 108 В. Основните видове дейности, които извършва са следните:

  • Проектиране на горивни системи, котелни централи, газопроводи, системи за управление;
  • Реконструкции и монтаж на горивни системи, газопроводи, котелни централи и деаератори;
  • Ремонт на горивни системи, котли и котелни централи;
  • Сервиз и абонаментно поддържане на повече от 120 котли на територията на София и страната за работа с гориво нафта, мазут и природен газ;
  • Пусково-наладъчни работи и режимно-технологични настройки на съществуващи и нови горивни системи;
  • Доставка на резервни части и цялостно оборудване за горивни системи и централи.